ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a PICK Szeged Zrt.(a továbbiakban: Adatkezelő) www.familiatermekek.hu honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Név:                                                       PICK Szeged Zrt.

Levelezési cím:                                    6725 Szeged, Szabadkai út 18.

Elektronikus levelezési cím:              PICKSzeged.Marketing@pickszeged.bonafarm.hu

Honlap:                                                  www.familiatermekek.hu

Telefonszám:                                        +36-62/567-000

 

Az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei:

 

Név:                                                       Sóskuti György Zoltán vezérigazgató

Levelezési cím:                                    6725 Szeged, Szabadkai út 18.

Elektronikus levelezési cím:              titkarsag@pick.hu

Telefonszám:                                        +36-62/567-000

 

Jelen Tájékoztató különösen a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 5. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban:Rendelet).

 

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.familiatermekek.hu/hu/adatvedelem 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai az alábbi oldalon történő közzététellel lépnek hatályba:http://www.familiatermekek.hu/hu/adatvedelem 

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

 • : azonosított vagy azonosítható természetes személy (Rendelet 4. cikk 1. pont). Jelen esetben a www.familiatermekek.hu honlapot látogatók, felhasználók.

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1. pont);

 

 • : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (Rendelet 4. cikk 2. pont);

 

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (Rendelet 4. cikk 3. pont);

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (Rendelet 4. cikk 4. pont);

 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (Rendelet 4. cikk 5. pont);

 

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető (Rendelet 4. cikk 6. pont);

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (Rendelet 4. cikk 7. pont);

 

adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8. pont);

 

címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (Rendelet 4. cikk. 9. pont);

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (Rendelet 4. cikk 10. pont);

 

az érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (Rendelet 4. cikk 11. pont);

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12. pont);

 

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról (Rendelet 4. cikk 15. pont);

 

képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában (Rendelet 4. cikk 17. pont);

 

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is (Rendelet 4. cikk 18. pont);

 

vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások (Rendelet 4. cikk 19. pont);

 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (Infotv. 3. § 3. pont);

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 11. pont);

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 12. pont);

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Infotv. 3. § 13. pont);

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Infotv. 3. § 16. pont);

 

adatfeldolgozás:az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv. 3. § 17. pont);

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége (Infotv. 3. § 21. pont);

 

EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részesállam állampolgárával azonos jogállást élvez (Infotv. 3. § 23. pont);

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam(Infotv. 3. § 24. pont).

 

3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

3.1.    Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő a www.familiatermekek.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a felhasználók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a felhasználókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése és a szolgáltatás hatékonyságának növelése.Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti azon látogatói adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

 

3.2.    A sütik típusai és használata

 

3.2.1. A sütik élettartamuk szerinti csoportosítása

 

A. munkamenet-sütik (session cookies)

 

A „munkamenet-sütik” automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó kilép a böngészőprogramból.

 

B. tartós sütik (persistentcookies)

 

A „tartós sütik” viszont mindaddig eltárolva maradnak a felhasználó végberendezésében, amíg el nem érkezik a meghatározott lejárati idő (perc, nap, év), vagy amíg azokat a felhasználó manuálisan nem törli.

 

3.2.2. A sütik a származás helye szerinti csoportosítása

 

A. saját sütik (firstpartycookies)

 

A „saját sütik” kifejezést olyan sütikre történő hivatkozásként használjuk, amelyeket a felhasználó által meglátogatott – a böngésző címsorában általában megjelenő URL-cím meghatározása szerinti – honlapot üzemeltető adatkezelő (vagy annak bármelyik adatfeldolgozója) telepített.

 

B. harmadik féltől származó külső sütik (thirdpartycookies)

 

A „harmadik féltől származó külső sütik” olyan sütik, amelyeket a felhasználó által meglátogatott honlap üzemeltetőjétől (a böngésző címsorában megjelenő honlapcím (URL) meghatározása szerint) eltérő adatkezelő telepített.

 

3.2.3. A sütik az Adatvédelmi Munkacsoport szerinti csoportosítása

 

A.  A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik (technikai okokból szükséges sütik)

 

1. a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik (user-inputcookies)

 

A „felhasználói beviteli” süti kifejezés általános megjelölésként alkalmazható azoknak a munkamenet-sütiknek a leírására, amelyeket arra használnak, hogy következetesen nyomon kövessék a felhasználó adatbevitelét a szolgáltatóval történő üzenetváltások során. Rendszerint olyan saját sütiket alkalmaznak, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és legkésőbb a munkamenet végén lejárnak.

 

A „felhasználói beviteli” saját sütiket általában arra használják, hogy nyomon kövessék a felhasználóbevitelt többoldalas online formanyomtatványok kitöltésekor, vagy például bevásárlókosár esetén, hogy a felhasználó milyen árukat választott ki egy (pl.: „a kosárba”) gombra kattintva. Ezek a sütik egyértelműen szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért internetes szolgáltatás nyújtásához. Emellett a felhasználó tevékenységéhez kötődnek (így pl.: valamilyen gombra való kattintáshoz vagy formanyomtatvány kitöltéséhez).

 

2. hitelesítési munkamenet-sütik (authenticationcookies)

 

A hitelesítési sütik arra szolgálnak, hogy bejelentkezéskor azonosítsák a felhasználót (például egy internetbank weboldalán). Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók azonosíthassák magukat a weboldalon tett sorozatos látogatásaik során, és hozzáférést kaphassanak az engedélyezett tartalomhoz, így például megnézhessék a számlaegyenlegüket, ügyleteiket, stb.

 

A hitelesítési sütik általában munkamenet-sütik. Amikor egy felhasználó bejelentkezik, kifejezetten hozzáférést kér a számára engedélyezett tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz. A sütin tárolt hitelesítési token hiányában a felhasználónak minden lekért oldalon meg kellene adnia a felhasználónevét/jelszavát. Ezért a hitelesítési szolgáltatás lényeges részét képezi az általa kifejezetten kért információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a felhasználó kizárólag a weboldalhoz és az igényelt feladat elvégzéséhez szükséges konkrét szolgáltatáshoz kér hozzáférést. A hitelesítés nem adhat lehetőséget arra, hogy a sütit egyéb másodlagos célokra – így a viselkedés nyomon követésére vagy hozzájárulás nélküli reklámra – használják.

 

3. felhasználó központú biztonsági sütik (user centricsecuritycookies)

 

A hitelesítési sütikre alkalmazandó (fent ismertetett) mentesség kiterjeszthető más olyan sütikre is, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szembeni védelem céljából alakítottak ki.

 

Ez a mentesség azonban nem terjed ki azon sütik használatára, amelyek a weboldalak biztonságához vagy a felhasználó által kifejezetten nem kért, harmadik felektől származó szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.

 

4. multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimediaplayer session cookie”)

 

A multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok – így a képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek – tárolására használják. Ezeket a multimédia munkamenet-sütiket általában „flash sütikként” ismerik. Azért kapták ezt a nevet, mivel jelenleg az Adobe Flash a legelterjedtebb internetes videó technológia. Mivel hosszú távon nincs szükség ezekre az információkra, e sütiknek le kell járniuk, amikor a munkamenet befejeződik. Amennyiben a felhasználó egymáshoz kapcsolódó szöveges és videó tartalmakat felölelő weboldalt látogat meg, mindkét tartalmi elem egyaránt részét képezi a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásnak. A weboldal üzemeltetőjének ahhoz, hogy mentességben részesüljön, el kell kerülnie további – a médiatartalom visszajátszásához nem feltétlenül szükséges információk – hozzáadását a „flash” vagy egyéb sütikhez.

 

5. terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik (loadbalancing session cookies)

 

A terheléskiegyenlítés olyan technika, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen gép helyet sok számítógép között osszák fel a webkiszolgálóra érkező kérések feldolgozását. A terheléskiegyenlítés megvalósítására használt egyik technika egy „terheléskiegyenlítőre” épül: a felhasználóktól érkező webkérelmeket egy terheléskiegyenlítő átjáróhoz (gateway) irányítják, amely a számítógép-készletben lévő egyik rendelkezésre álló belső kiszolgálóhoz (internal server) továbbítja azt. Bizonyos esetekben ezt az átirányítást a munkamenet során végig fent kell tartani: az adott felhasználótól származó összes kérelmet minden esetben a számítógép-készletben lévő ugyanazon kiszolgálóhoz kell továbbítani, hogy fenntartsák a feldolgozás következetességét.

 

Számos egyéb technika mellett süti is használható a számítógép-készletben lévő kiszolgáló azonosításához annak érdekében, hogy a terheléskiegyenlítő helyesen irányítsa át a kérelmeket. Ebben az esetben munkamenet-sütikről van szó. A sütibe foglalt információk kizárólagos célja a kommunikáció egyik végpontjának (a számítógép-készletben lévő kiszolgálók egyikének) azonosítása, tehát az ilyen süti szükséges a hálózaton keresztül történő közléstovábbításhoz.

 

6. a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik (user interfacecustomizationcookies)

 

A felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használják, hogy weboldalakon keresztül tárolják a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. Kizárólag akkor aktiválják ezeket, ha a felhasználó – például egy gombra kattintva vagy egy négyzetet kipipálva – kifejezetten kérte az egyes információk tárolására vonatkozó szolgáltatást. Ezek lehetnek munkamenet-sütik, vagy – céljuktól függően – hetekben, illetve hónapokban is megadható a lejárati idejük.

 

A testreszabást segítő sütik tipikus példáiaz alábbiak:

 

 1. a kívánt nyelvre vonatkozó sütik, amelyeket a felhasználó által egy soknyelvű weboldalon (pl.: egy zászlóra kattintva) kiválasztott nyelv tárolására használnak;
 2. a találatok kívánt megjelenítésére vonatkozó sütik, amelyeket a felhasználó online keresési lekérdezésekkel (pl.: az oldalankénti találatszám kiválasztásával) kapcsolatos preferenciáinak tárolására használnak.

 

 1. közösségi tartalommegosztó sütik (social plug-inconsentsharingcookies)

 

Sok közösségi hálózat kínál „közösségi tartalommegosztó modulokat”, amelyeket a weboldal üzemeltetői beépíthetnek a platformjukba, különösen azért, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel (és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – így pl. észrevételek közzétételét – is kínálnak). Ezek a tartalommegosztó modulok a felhasználó végberendezésén tárolnak és tesznek hozzáférhetővésütiket, hogy a közösségi hálózatok azonosíthassák tagjaikat az e beépülő modulokkal történő kapcsolatfelvételükkor. E felhasználási kérdés tisztázása érdekében fontos megkülönböztetni a böngészőjük útján egy adott közösségi hálózati fiókba „bejelentkezett” felhasználókat azoktól a „be nem jelentkezett” felhasználóktól, akik vagy nem tagjai a konkrét közösségi hálózatnak vagy megszakították a kapcsolatot közösségi hálózati fiókjukkal.

 

B.  A felhasználó hozzájárulást igénylő sütik (opcionális sütik)

 

1. közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik(social plug-intrackingcookies)

 

Sok közösségi hálózat kínál „közösségi tartalommegosztó modulokat”, amelyeket a weboldal üzemeltetői beépíthetnek platformjukba, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyeket tagjaik vélhetően „kifejezetten kértek”. Ezek a modulok azonban az egyének (a tagok és a tagsággal nem rendelkezők) nyomon követésére is használhatók, és harmadik személytől származó, további célokra (pl.: viselkedésalapú reklám, elemzés vagy piackutatás) szolgáló sütiket is tartalmazhatnak.

 

2. külső hirdetés (thirdpartyadvertising)

 

Ebbe a csoportba tartoznak a viselkedésalapú reklámra használt, külső sütik, illetve a valamennyi kapcsolódó, külső műveleti sütik, amelyeket a reklámtevékenység során használnak, beleértve a gyakoriság-maximálás, a pénzügyi naplózás, a reklámpartnerség, a kattintási csalás felderítése, a kutatás és piacelemzés, a termékjavítás és hibakeresés céljából használt sütiket is.

 

A DoNot Track (DNT), azaz a „ne kövess” funkció egy böngészőoldali opt-out beállítási lehetőség. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a böngésző minden oldal lekérésekor jelzi a szolgáltatók (webanalitikai rendszer, hirdetéskiszolgáló rendszer, egyéb szolgáltatók) felé a DoNot Track header elküldésével azt, hogy erről a felhasználóról nem tárolhatnak ezek a szolgáltatók online viselkedési információkat, vagyis nem rakhatnak le nála sütiket. Ez elviekben hasonló működést idéz elő, mintha opt-out-olt volna a user az adott szolgáltatónál, csak ebben az esetben a böngésző egy beállításával tudja minden szolgáltató felé jelezni, hogy nem szeretné, ha követnék, hogy ő mit és merre böngészik az interneten. Ezért amennyiben egy felhasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kér nyomon követést (DNT=1), nem telepíthető nyomonkövetési célú azonosító, illetve egyéb feldolgozás sem végezhető.

 

3. saját látogatáselemzők (firstpartyanalytics)

 

A látogatáselemzők a weboldalak látogatottságát mérő statisztikai eszközök, amelyek gyakran sütiket alkalmaznak. A weboldalak tulajdonosai különösen arra használják ezeket az eszközöket, hogy megbecsüljék az egyedi látogatók számát, azonosítsák a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon kövessenek egyes webnavigációs kérdéseket.

 

3.2.4. Az Egyesült Királyság Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC UK) szerinti csoportosítás

 

A sütik ma használt legelterjedtebb osztályozási rendszerét – legalábbis az angol nyelvű weboldalakon – az Egyesült Királyság Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC UK) javasolta és fejlesztette az ICC UK CookieGuide elnevezésű dokumentumban:

 

A. szigorúan szükséges sütik (strictlynecessarycookies/necessary)

 

Ezek a sütik a honlap használatához szükségesek, lehetővé teszik a honlap funkcióinak igénybe vételét. Ide tartoznak azok a sütik, amelyek segítségével bejelentkezhet a honlap biztonságos területeire, bevásárlókosarat alkalmazhat, vagy felhasználhatja az e-számlázási szolgáltatásokat.

 

B. teljesítmény sütik (performance cookies/statistics)

 

Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan használják a látogatók a honlapokat, mint például hogy melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban vagy, hogy kapnak-e hibaüzenetet a honlapról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Ezen sütik összesített információt gyűjtenek és ezért névtelenek, csak a honlap működésének javítására használják őket.

 

C. funkcionális sütik (functionalitycookies/preferences)

 

Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát. Ezek a sütik ezenkívül a megfelelő működés érdekében lehetővé tehetnek bizonyos, a honlapba beágyazott funkciókat is (például YouTube videók megjelenítése). Az ezen sütik által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak arra, hogy a felhasználó tevékenységét nyomon kövessék a felhasználó által meglátogatott más honlapokon.

 

D. célzó vagy hirdetési sütik (targetingcookesoradvertisingcookies/marketing)

 

Ezen sütik használatának az a célja, hogy általuk még inkább a felhasználót érdeklő és a felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg a honlapon. Ezekkel a sütikkel meghatározható például egy reklám megjelenítési alkalmainak a száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Ezeket a sütiket általában reklám hálózatok helyezik el egy adott honlapon, a honlap üzemeltetőjének az engedélyével. Ezek a sütik megjegyzik az adott honlap látogatását, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, mint például a reklám közzétevőjével. Általában a célzó vagy hirdetési sütik a honlapot üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

 

E. besorolással nem rendelkező sütik (unclassifiedcookies)

 

A besorolással nem rendelkeznek az olyan sütik, amelyek még nincsenek besorolva, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

 

3.3.    A www.familiatermekek.hu honlapon különösen használt sütik

 

3.3.1. Szigorúan szükséges sütik (strictlynecessarycookies/necessary)

 

 

Név

Szolgáltató

Cél

Típus

Lejárat

laravel_session

Familiatermekek.hu

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Session sütik

Munkamenet vége

 

 

 

3.3.2. teljesítmény sütik (performance cookies/statistics)

 

Név

Szolgáltató

Cél

Típus

Lejárat

_ga, _gid, _gat

Google Analytics

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Statisztikai célú sütik

2 év, 1 nap, 1 perc

 

fr

Facebook

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Statisztikai célú sütik

4 hónap

 

3.3.3. funkcionális sütik (functionalitycookies/preferences)

 

Név

Szolgáltató

Cél

Típus

Lejárat

XSRF-TOKEN

Familiatermekek.hu

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Biztonsági funkcionális sütik

Munkamenet vége

 

 

 

3.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A hozzájárulást igénylő sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése és azEktv. 13/A. §(4) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Ektv. 13/A. § (3)bekezdése.

 

A hozzájárulást igénylő sütik használatához adott beleegyezését az érintett bármikor visszavonhatja, módosíthatja a jelen Adatkezelési tájékoztató 3.12. pontjában leírtak szerint.

 

Az olyan sütik (szigorúan szükséges sütik), szerver naplók (például IP címek naplózása), vagy egyéb személyes adatok kezelése esetén, amelyek az adott honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükségesek, az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítése.

 

3.5.    Az érintettek köre:

 

Az érintettek körébe a www.familiatermekek.hu honlapot látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.

 

3.6.    A kezelt személyes adatok köre

 

A www.familiatermekek.hu honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükséges adatkezelés az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

 

 1. Személyes adat megadása, kezelése nem történik

 

 

3.7.    Az adatkezelés időtartama

 

A www.familiatermekek.hu honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükséges adatkezelés során a cookie-k a 3.3. pontban megjelölt időtartam után törlésre kerülnek. Személyes adat megadása, kezelése nem történik.

 

 

3.8.    A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

 

3.9.    Az Adatkezelő(k)

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

3.10.  Az Adatfeldolgozó(k)

 

a. A Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.e-mail cím: info@cafecommunications.hu; honlap: http://www.cafecommunications.hu/), mint a honlap üzemeltetéséért felelősgazdasági társaság.

 

b. A Lampyon Hungary Kft (levelezési cím:1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@lampyon.com; honlap: http://lampyon.com/en/), mint a honlap fejlesztéséért felelősgazdasági társaság.

 

c. A Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1023 Budapest, Alkotás u. 53.e-mail cím: info@bonafarm.hu; honlap: http://bonafarmcsoport.hu), mint a szerver üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

d. Az Invitel Távközlési Zrt. (levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.e-mail cím: help@invitel.co.hu; honlap: http://www.invitel.hu), mint a honlap üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

 

3.11.  A külső szolgáltatók adatkezelése

 

A portál html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók által használt sütik különösen a Google Adwordscookie, a Google Analyticscookie vagy a Facebook által használt sütik.

 

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

 

3.12.  A sütik beállításai, törlése vagy letiltása

 

A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazását.Ahozzájárulást igénylő sütik alkalmazása nem kötelező. Amennyiben a http://www.familiatermekek.hu honlapot látogató a hozzájárulást igénylő sütik használatához nem járul hozzá, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. Amennyiben a hozzájárulást igénylő sütiket a http://www.familiatermekek.hu honlapot látogató részben vagy egészben letiltaná, azt minden böngészésre alkalmas eszközén és programján külön-külön kell megtennie.

 

A http://www.familiatermekek.hu honlapon használt hozzájárulást igénylő sütikre vonatkozó beállításokat a látogató:

 

a. a http://www.familiatermekek.hu honlapon a főoldalon felugró pop-up ablakban jelenik meg, vagy

 

b. Chrome böngésző esetében a böngésző címsora előtt álló „Az oldalinformációk megtekintése” grafikai elemre (biztonságos kapcsolat – https – esetén lakat, egyéb más esetben egy bekarikázott „i” betűre való kattintással, felugró ablakban, vagy

 

c. Chrome böngésző esetében az alábbi menüben tudja megtekintetni és megváltoztatni: Beállítások/Speciális/Adatvédelem és biztonság/Tartalombeállítások/Cookie-k

 

A sütikről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

 

a. Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

 

b. Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

 

c. Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

 

d. Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

e. Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

f. Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

4. KÉRDÉS, JAVASLAT, ÉRDEKLŐDÉS

 

A http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatóknak lehetősége nyílik arra, hogy kérdéseiket, javaslataikat elektronikus üzenet megküldésével – a honlapon található űrlap kitöltésével –eljuttassák az Adatkezelőnek a http://www.familiatermekek.hu/hu/kapcsolat/erdeklodom aloldalontalálható elérhetőségeire.

 

4.1.    Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatók – elektronikus úton történő– tájékoztatása, az általuk feltett kérdések megválaszolása, javaslataik figyelembe vétele, hatékonyabb egyeztetés, az ügyintézés megkönnyítése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása.

 

4.2.    Az adatkezelés jogalapja

 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjaalapján az érintett önkénteshozzájárulása.

 

A http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatók kérdéseiket, javaslataikat az Adatkezelési tájékoztató– jelölőnégyzetbejelölésével történő – elfogadásával és „üzenet küldése” gomb megnyomásávaltudják eljuttatni az Adatkezelőnek.

 

Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban –– megerősítést kap ennek tényéről.

 

Az érintett az adatok kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben az Adatkezelő – a hozzájárulás esetleges visszavonásáig meg nem válaszolt kérdések tekintetében – nem tudja az érintetteket tájékoztatni, az általuk feltett kérdéseket megválaszolni.

 

4.3.    Az érintettek köre

 

Az érintettek körébeaz űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogatók tartoznak.

 

4.4.    A kezelt személyes adatok köre

 

Az űrlapot kitöltőlátogatók személyes adataikat önként adják meg.A megadott személyes adatok valódiságáért az adatot megadó személy felel. Az űrlapot kitöltő látogatók általában az alábbi személyes adataikat adják meg, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

 

Név: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

E-mail cím: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

Telefonszám: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

 

szükségesek.

 

4.5.    Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb a cél teljesüléséigtörténik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik az űrlapot kitöltvehozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.

 

4.6.    A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

 

4.7.    Az Adatkezelő(k)

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

4.8.    Az Adatfeldolgozó(k)

 

a. A Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.e-mail cím: info@cafecommunications.hu; honlap: http://www.cafecommunications.hu/), mint a honlap üzemeltetéséért felelősgazdasági társaság.

 

b. A Lampyon Hungary Kft (levelezési cím:1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@lampyon.com; honlap: http://lampyon.com/en/), mint a honlap fejlesztéséért felelősgazdasági társaság.

 

c. A Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1023 Budapest, Alkotás u. 53.e-mail cím: info@bonafarm.hu; honlap: http://bonafarmcsoport.hu), mint a szerver üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

d. Az Invitel Távközlési Zrt. (levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.e-mail cím: help@invitel.co.hu; honlap: http://www.invitel.hu), mint a honlap üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

5. ÉSZREVÉTEL, REKLAMÁCIÓ, PANASZ

 

A http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatóknaklehetősége nyílik arra, hogy az Adatkezelő termékeivel kapcsolatos észrevételeiket/panaszaikat vagy esetlegesen felmerülő problémáikat üzenő felület segítségéveleljuttathatják az Adatkezelőnek a http://www.familiatermekek.hu/hu/kapcsolat/vasarloi-eszrevetelek aloldalon található elérhetőségeire.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz, szóbeli panasznak (a továbbiakban: szóbeli panasz) minősül, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy.tv.) 17/A. § (4) bekezdése szerint.

 

5.1.    Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása,észrevételeik figyelembe vétele, esetlegesen felmerülő problémáik megoldása, hatékonyabb egyeztetése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása.

 

5.2.    Az adatkezelés jogalapja

 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjaalapján az érintett önkénteshozzájárulása.

A http://www.familiatermekek.hu honlapot látogatók észrevételeiket/panaszaikat vagy esetlegesen felmerülő problémáikat az Adatkezelési tájékoztató– jelölőnégyzet bejelölésével történő –elfogadásával és az „észrevétel elküldése” gomb megnyomásával tudják eljuttatni az Adatkezelő részére.

 

Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről.

 

Ha a fogyasztó – szóbeli panasz esetében– a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából végez adatkezelést az Fgy.tv.17/A. § (3) bekezdése szerint.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Fgy.tv.17/B. § (3) bekezdéseszerint köteles az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni, úgy abban az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából végez adatkezelést.

 

5.3.    Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő és az észrevételt megküldő  látogatók tartoznak.

 

5.4.    A kezelt személyes adatok köre

 

Azűrlap kitöltéseaz alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

 

Név: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

Postacím (Irányítószám, Helység, Utca, Házszám): esetlegesen megítélt kompenzáció kiküldése postai úton;

Telefonszám: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

E-mail cím: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

Termékinformációk (Vásárolt termék neve, Vásárolt mennyiség, Termék minőségmegőrzés ideje, Azonosító jel, Észrevétel részletes leírása, Vásárlás helye, Vásárlás dátuma, Kép feltöltése): Problémás termék és gyártási tétel beazonosítása a minőségbiztosítási kivizsgálás céljából

szükségesek.

 

Amennyiben az Adatkezelő a szóbeli panaszról az Fgy.tv. 17/A. § (3) bekezdéseszerint jegyzőkönyvet köteles felvenni, úgy a jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit az Fgy.tv. 17/A. § (5) bekezdésehatározza megalábbiak szerint:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme;
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása;
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Fgy.tv.17/B. § (3) bekezdéseszerint köteles hangfelvételt készíteni, úgy abban az esetben az Adatkezelő az érintett hangját, mint személyes adatot is kezeli.

 

A megadott személyes adatok valódiságáért az adatot megadó látogató felel.

 

5.5.    Az adatkezelés időtartama

 

Amennyiben az Adatkezelő a szóbeli panaszról nem köteles jegyzőkönyvet felvenni, mivel a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges és az érintett a panasz kezelésével egyet ért,–az Fgy.tv. 17/A. § (3) bekezdése szerint –úgy abban az esetben az érintett által önként megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásának időpontjáigtörténik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik azaz űrlap kitöltésével és az észrevétel megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli a nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.

 

Amennyiben az Adatkezelő a szóbeli panaszról az Fgy.tv. 17/A. § (3) bekezdéseszerint jegyzőkönyvet – az Fgy.tv. 17/A. § (5) bekezdésébenmeghatározott személyes adatokkal – köteles felvenni, abban az esetbenaz Adatkezelő által a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdéseszerint 5 évig kell megőrizni.Amennyiben az Adatkezelő az Fgy.tv.17/B. § (3) bekezdéseszerint köteles hangfelvételt készíteni, úgy abban az esetben az egyedi azonosítószámmal ellátott hangfelvételt az Fgy.tv.17/B. § (3) bekezdése szerint öt évig kell megőrizni.

 

5.6.    A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

 

5.7.    Az Adatkezelő(k)

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

5.8.    Az Adatfeldolgozó(k)

 

a. A Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.e-mail cím: info@cafecommunications.hu; honlap: http://www.cafecommunications.hu/), mint a honlap üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

b. A Lampyon Hungary Kft (levelezési cím:1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@lampyon.com; honlap: http://lampyon.com/en/), mint a honlap fejlesztéséért felelősgazdasági társaság.

 

c. A Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1023 Budapest, Alkotás u. 53.e-mail cím: info@bonafarm.hu; honlap: http://bonafarmcsoport.hu), mint a szerver üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

d. Az Invitel Távközlési Zrt. (levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.e-mail cím: help@invitel.co.hu; honlap: http://www.invitel.hu), mint a honlap üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

6. HÍRLEVÉL

 

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltethttp://www.familiatermekek.huhonlapján, ezzel a látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, különösen termékeiről vagy a termékeihez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

 

6.1.    Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása – a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknaka hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával kézbesít.

 

6.2.    Az adatkezelés jogalapja

 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése és azEktv. 13/A. § (4) bekezdésealapján az érintett önkénteshozzájárulása.

 

A látogató az Adatkezelési tájékoztató– külön jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával, a 6.4. pontban feltüntetett személyes adatai megadásával és a „feliratkozás” gomb megnyomásával tud feliratkozni a hírlevélre és járul hozzá az adatkezeléshez.

 

A feliratkozás tényéről a látogató – felugró ablakban– kap megerősítést.

 

6.3.    Az érintettek köre

 

Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.

 

6.4.    A kezelt személyes adatok köre

 

A hírlevélre való feliratkozás az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

 

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshozszükségesek.

 

A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.

 

6.5.    Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáigtörténik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából. A leiratkozás lehetőségétaz Adatkezelő minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

 

6.6.    A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

 

 

6.7.    Az Adatkezelő(k)

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

6.8.    Az Adatfeldolgozó(k)

 

a. A Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.e-mail cím: info@cafecommunications.hu; honlap: http://www.cafecommunications.hu/), mint a honlap üzemeltetéséért felelősgazdasági társaság.

 

b. A Lampyon Hungary Kft (levelezési cím:1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@lampyon.com; honlap: http://lampyon.com/en/), mint a honlap fejlesztéséért felelősgazdasági társaság.

 

c. A Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1023 Budapest, Alkotás u. 53.e-mail cím: info@bonafarm.hu; honlap: http://bonafarmcsoport.hu), mint a szerver üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

d. Az Invitel Távközlési Zrt. (levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.e-mail cím: help@invitel.co.hu; honlap: http://www.invitel.hu), mint a honlap üzemeltetéséért felelős gazdasági társaság.

 

7. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus rendszerben tárolja.

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az érintettek részére.

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok a Bonafarm Zrt. IT infrastruktúrájában üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra. Az üzemeltetést a Bonafarm Zrt. IT szervezete, a leányvállalatokkal kötött, menedzsment szerződés keretében végzi. Az üzemeltetésre vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseket magába foglaló előírásokat a szervezet Információbiztonsági Szabályzata (IBSZ) tartalmazza.

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő/Adatfeldolgozó biztosítja:

 

 1. a fizikai biztonságot, mely magába foglalja a teljes IT infrastruktúra valamennyi elemének fizikai védelmét, amelyek az adott szolgáltatás kiszolgálásában részt vesznek valamint, az ezen rendszereket befogadó objektumok őrzését, az ezekbe a helyiségekbe való bejutás teljes felügyeletét és kontrollját;
 2. a logikai biztonságot, mely magába foglalja az adott IT szolgáltatáshoz való logikai hozzáférés minimum elven alapuló jogosultság kiosztását, annak teljes felügyeletét és kontrollját, amely biztosítja a tárolt adatok bizalmasságát és sértetlenségét;
 3. a rendszerek rendelkezésre állását, mely magába foglalja az adott IT szolgáltatásnak, az SLA-ban (Service LevelAgreement) szereplő szolgáltatásnyújtás zavartalanságának és folytonosságának biztosítását;
 4. hogy kockázatelemzéseket végez, amelyben feltárja az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban felmerülő, lehetséges belső és külső kockázatokat, mint például az illetéktelen hozzáférés kockázata;
 5. a mentések zavartalan elvégzését, melyek biztosítják a szerződésben rögzített maximális adatvesztés mértékét;
 6. a patch-management kezelését, mely biztosítja, az igénybe vett szolgáltatás kiszolgálójának (Operációs rendszer – OS, Alkalmazás – Applicationbackend, Adatbázis – Database) naprakész állapotát és ezzel a sérülékenységek kihasználásából fakadó fenyegetések kockázatának minimalizálását;
 7. a sérülékenység vizsgálatok elvégzését, melyekben legalább két évente megvizsgálja, hogy a patch-management-ben rögzített feladatok rendre végrehajtásra kerülnek, van-e olyan ismert sérülékenység, amely kijavítása egyáltalán nem vagy csak részben valósultak meg;
 8. az eszkalációt, mely hiba esetén biztosítja a lehető legrövidebb megoldási út bejárását.

 

8. JOGGYARKOLÁS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

Az érintett az alábbi Rendelet szerinti jogait az adatkezelés egyes jogalapjainak fenti jellegére tekintettel gyakorolhatja.

 

8.1.    Az érintett jogai

 

8.1.1.    Átlátható tájékoztatás

 

Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon került igazolásra.

 

8.1.2.    Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. az adatkezelés célja;
 2. az érintett személyes adatok kategóriája;
 3. azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
 6. az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
 7. amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen személyes adatok forrása;
 8. hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen, az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 9. amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról.

 

 

8.1.3.    Pontatlan személyes adatok helyesbítése

 

Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti.

 

8.1.4.    A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
 2. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az adatkezelésnek;
 3. az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés ellen az érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
 4. az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
 5. az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
 6. az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
 7. a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy

ga)   az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;

gb)  az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
 4. az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.1.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.

 

Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételévek csak

 

 1. az érintett hozzájárulásával, vagy
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

8.1.6.    Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.1.7.    A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

 

 1. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 2. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is;
 3. az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 

 1. az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.

 

8.1.8.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett nem élhet a fenti jogával, ha a döntés

 

 1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az érintett emberi beavatkozást kérhet, álláspontját kifejtheti és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

 

8.1.9.    A hozzájárulás visszavonása

 

Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.

 

Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

8.2.    Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat

 

8.2.1.    Jogérvényesítés

 

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

 

8.2.2.    Panasztétel

 

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.

 

Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:

 

E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:                   +36 (1) 391-1400

Honlap:                   www.naih.hu

 

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

8.2.3.    Jogorvoslat

 

a. Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben

 

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:

 

aa)   a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy

ab)   ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

b. Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben

 

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Azeljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Szeged, 2019.12.06.